Cadru de reglementare

Reglementari la nivel european

 • DIRECTIVA 2003/96/CE A CONSILIULUI din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii.
 • DIRECTIVA 2005/89/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 18 ianuarie 2006 privind masurile menite sa garanteze siguranta aprovizionarii cu energie electrica si investitiile in infrastructuri.
 • DIRECTIVA 2008/92/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 22 octombrie 2008 privind o procedura comunitara de ameliorare a transparentei preturilor la gaz si energie electrica aplicate utilizatorilor finali din industrie (reformare).
 • DIRECTIVA 2009/28/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE Si 2003/30/CE.
 • DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice Si de abrogare a Directivei 2003/54/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L211/55 din 14.08.2009.
 • REGULAMENTUL (CE) Nr. 713/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 13 iulie 2009 de instituire a Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei.
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 714/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003.
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 838/2010 AL COMISIEI din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientarilor referitoare la mecanismul compensarilor intre operatorii de sisteme de transport si abordarea comuna de reglementare in domeniul stabilirii taxelor de transport.
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 1227/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie.
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 648/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii.
 • DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE.
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 543/2013 AL COMISIEI din 14 iunie 2013 privind transmiterea si publicarea datelor pe pietele energiei electrice si de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului.

Legislatie primara

 • Legea nr. 14/03.02.1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei si a Protocolului Cartei Energiei privind eficienta energetica si aspecte legate de mediu, incheiate la Lisabona la 17.12.1994, publicata in M.O. nr. 26/18.02.1997.
 • H.G. nr. 1535/18.12.2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, publicata in M.O. nr. 8/07.01.2004.
 • H.G. nr. 1007/25.06.2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicata in M.O. nr. 673/27.07.2004.
 • H.G. nr. 219/28.02.2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, publicată în M.O. nr. 200/23.03.2007.
 • H.G. nr. 638/20.06.2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si de gaze naturale, publicata in M.O. nr. 427/27.06.2007.
 • H.G. nr. 1069/05.09.2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, publicata in M.O. nr. 781/19.11.2007.
 • Legea nr. 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (publicata in M.O. nr. 743/03.11.2008), cu completarile Si modificarile ulterioare: O.G. nr. 29/30.08.2010 publicata in M.O. nr. 616/31.08.2010; O.U.G. nr. 88/12.10.2011 publicata in M.O. nr. 736/19.10.2011 Si aprobata prin Legea nr. 134/18.07.2012 publicata in M.O. nr. 505/23.07.2012; OUG nr. 57/04.06.2013 publicata in M.O. nr. 335/07.06.2013; OUG nr. 79/26.06.2013 publicata in M.O. nr. 390/29.06.2013.
 • O.G. nr. 22/20.08.2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicata in MO nr. 628/29.08.2008.
 • O.U.G. nr. 49/20.05.2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in România, publicata in MO nr. 366/01.06.2009.
 • H.G. nr. 1215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termică utila, publicata in M.O. nr. 748/03.11.2009.
 • H.G. nr. 1232/14.12.2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, publicata in M.O. nr. 4/04.01.2012.
 • Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/10.07.2012, publicata in M.O. nr. 485/16.07.2012.
 • Legea nr. 160/02.10.2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, publicata in M.O. nr. 685/03.10.2012.
 • H.G. nr. 224/26.03.2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014, publicata in M.O. nr.223/28.03.2014.

Licente acordate si conditiile asociate licentelor

 • Licenta pentru furnizarea de energie electrica nr. 1754/04.02.2015  (valabila pana la data de 28.02.2025), acordata Societatii Comerciale TRANSENERGO COM S.A. prin Decizia presedintelui ANRE nr. 269/04.02.2015.
 • Licenta pentru producerea de energie electrica nr. 1279/26.06.2013, valabila 25 de ani, incepând cu data de 26.06.2013, acordata Transenergo Microhidro S.R.L. prin decizia presedintelui ANRE nr. 1886/26.06.2013.
 • Licenta pentru producerea de energie electrica nr. 1243/22.05.2013, valabila 25 de ani, incepând cu data de 22.05.2013, acordata SIMICO PROD Factory S.R.L. prin decizia presedintelui ANRE nr. 1307/22.05.2013 pentru exploatarea comerciala a capacitatii energetice CEF Vieru cu puterea de 6,458 MW amplasata in satul Vieru, com. Putineiu, jud. Giurgiu.
 • Licenta pentru producerea de energie electrica nr. 1200/27.03.2013, valabila 25 de ani, incepând cu data de 27.03.2013, acordata MAYA GIA Prod S.R.L. prin decizia preSedintelui ANRE nr. 785/27.03.2013 pentru exploatarea comerciala a capacitatii energetice CEF Ciocanesti cu puterea electrica instalata de 1,821 MW amplasata in comuna Ciocanesti, jud. Dâmbovita.
 • Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice nr. 1486/18.12.2013, valabila 25 de ani, incepand cu data de 18.12.2013, acordata SC PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL prin Decizia presedintelui ANRE nr. 3803/18.12.2013 pentru exploatarea comerciala a capacitatilor energetice CEF Salcuta 1 cu puterea electrica instalata de 2,31 MW si CEF Salcuta 2 cu puterea electrica instalata de 2,31 MW amplasate in localitatea Titu, cartier Salcuta, jud. Dâmbovita.

Reglementari secundare emise de ANRE

 • Codul comercial al pietei angro de energie electrica, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/22.10.2004, publicat in M.O. nr. 989/27.10.2004.
 • Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 20/27.08.2004, publicat in M.O. nr. 828/08.09.2004, cu modificarile ulterioare (Art. 1 Si 2 modificate prin Ordinul preSedintelui ANRE nr. 35/06.12.2004, publicat in M.O. nr. 1195/14.12.2004). Partea a II-a din Anexa la Ordinul ANRE nr. 20/2004 a fost abrogata prin Ordinul ANRE nr. 32/2013 publicat in M.O. nr. 320/03.06.2013.
 • Codul tehnic al retelelor electrice de distributie, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 128/11.12.2008, publicat in M.O. nr. 43/26.01.2009.
 • Codul de masurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 17/20.06.2002, publicat in M.O. nr. 480/04.07.2002.
 • Decizia presedintelui ANRE nr. 57/11.10.1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice (la consumatorii casnici; la micii consumatori finali, industriali si similari; la marii consumatori finali, industriali Si similari), cu modificarile si completarile ulterioare (modificata prin Ordinul ANRE nr. 22/2002 publicat in M.O. nr. 686/17.09.2002 Si Ordinul ANRE nr. 5/2003 publicat in M.O. nr. 130/27.02.2003. Anexele 2 la contracte au fost abrogate prin Ordinul ANRE nr. 37/2005 publicat in M.O. nr. 821/12.09.2005, care la rândul sau a fost abrogat prin Ordinul ANRE nr. 28/2010 pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare- continut-cadru, publicat in M.O. nr. 842/16.12.2010.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 22/21.08.2002 privind modificarea penalitatilor prevazute in contractele cadru de furnizare a energiei electrice si termice consumatorilor captivi publicat in M.O. nr. 686/17.09.2002.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 26/07.10.2002 pentru aprobarea Codului de conduita a participantilor la piata angro de energie electrica, publicat in M.O. nr. 753/15.10.1002.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/21.02.2003 privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice (la consumatorii casnici).
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 43/29.12.2004 pentru aprobarea Contractului – cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 66/19.01.2005. Anexa 3 a fost abrogata prin Ordinul ANRE nr. 37/2005 publicat in M.O. nr. 821/12.09.2005.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 12/12.05.2006 pentru modificarea Ordinului preSedintelui ANRE nr. 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 436/19.05.2006.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 14/22.06.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima optiune a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 434/28.06.2007.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 17/28.06.2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciile de transport Si de sistem ale energiei electrice, publicat in M.O. nr. 500/26.07.2007.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 28/30.08.2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 760/09.11.2007.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 117/14.08.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale Si a Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii de energie electrica, publicat in M.O. nr. 644/09.09.2008.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 69/02.07.2009 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice Revizia 1, publicat in M.O. nr. 537/03.08.2009.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 86/12.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica Si gaze naturale, publicat in M.O. nr. 793/20.11.2009.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 88/12.11.2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica (publicat in M.O. nr. 856/09.12.2009), modificat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 14/25.02.2011 pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica (publicat in M.O. nr. 202/23.03.2011).
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 1/07.01.2010 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 57/26.01.2010.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 28/21.10.2010 pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare continut-cadru, publicat in M.O. nr. 842/16.12.2010.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 9/25.02.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta, publicat in M.O. nr. 172/10.03.2011.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 50/19.12.2012 privind modificarea art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 12/2011 pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 55/21.22.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari, publicat in M.O. nr. 893/28.12.2012.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.1/23-01-2013 privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica si termica, produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de inalta eficienta, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2010
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.2/23-01-2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in vederea accesului la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pe platforma comuna, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.8/27-02-2013 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2012
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.10/13-03-2013 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.11/13-03-2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.17/27-03-2013 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 6/2012
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.18/27-03-2013 privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin sistemul electroenergetic national
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.20/10-04-2013 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.21/10-04-2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice de operatori, altii decât operatorii de distributie concesionari
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.23/17-04-2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.29/17-05-2013 privind modificarea si completarea Normei tehnice “Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 51/2009
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.30/17-05-2013 privind aprobarea Normei tehnice “Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.31/22-05-2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.32/22-05-2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unitatilor de productie Si a consumatorilor dispecerizabili
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.33/22-05-2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale Si a Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii de energie electrica
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.35/05-06-2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.38/12-06-2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si acreditarea societatilor prestatoare de servicii energetice
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.40/21-06-2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.41/21-06-2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactiva
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.43/26-06-2013 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul preSedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 4&/2012 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.47/28-06-2013 pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta care au obligatia de a furniza energie electrica clientilor finali aflati in situatia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 48/28.06.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.49/12-07-2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.53/19-07-2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.55/19-07-2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.56/19-07-2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preSedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 43/2011
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.59/02-08-2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.60/02-08-2013 (A.N.R.E.) ORDIN privind aprobarea instituirii unor reguli pe piata de echilibrare
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.61/02-08-2013 (A.N.R.E.) ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.62/02-08-2013 (A.N.R.E.) ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.63/14-08-2013 (A.N.R.E.) ORDIN pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.67/04-09-2013 (A.N.R.E.) ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.68/11-09-2013 (A.N.R.E.) ORDIN privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei reglementate de energie electrica
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.72/02-10-2013 (A.N.R.E.) Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.73/10-10-2013 (A.N.R.E.) ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 74/23-10-20123 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice, publicat in M.O. nr. 682/06.11.2013.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.75/23-10-2013 (A.N.R.E.) ORDIN privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.77/23-10-2013 (A.N.R.E.) ORDIN privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica, aplicabile in anul 2014 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare care beneficiaza de bonus
 • Ordinul presedintelui ANRE nr.78/23-10-2013 (A.N.R.E.) ORDIN privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2014
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 80/15.11.2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produse in cogenerare, publicat in M.O. nr. 702/15.11.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 82/20.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, publicat in M.O. nr. 734/28.11.2013
  – Ordinul presedintelui ANRE nr. 88/11.12.2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica, publicat in M.O. nr. 788/16.12.2013
  – Ordinul presedintelui ANRE nr. 89/11.12.2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem, intre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A. si beneficiar, publicat in M.O. nr. 797/18.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 95/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de ANRE, publicat in M.O. nr. 821/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 96/18.12.2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat in M.O. nr. 824/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar SC “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord SA”, publicat in M.O. nr. 822/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 99/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar S.C. CEZ Distributie S.A, publicat in M.O. nr. 830/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 100/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar SC ENEL Distributie Muntenia SA, publicat in M.O. nr. 822/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 101/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar SC ENEL Distributie Banat SA, publicat in M.O. nr. 822/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 102/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar SC ENEL Distributie Dobrogea SA, publicat in M.O. nr. 822/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 103/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar SC E.ON Moldova Distributie SA, publicat in M.O. nr. 822/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 104/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar SC “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord SA”, publicat in M.O. nr. 822/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 105/18.12.2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar SC “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA”, publicat in M.O. nr. 822/23.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 112/18.12.2013 pentru modificarea anexei Ordinului nr. 60/2013 privind aprobarea unor reguli pe piata de echilibrare, publicat in M.O. nr. 816/21.12.2013 (modifica anexa l la Ordinul ANRE nr. 60/02.08.2013)
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/18.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta, publicat in M.O nr. 825/23.12.2013
  – Ordinul presedintelui ANRE nr. 119/20.12.2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in M.O. nr. 845/30.12.2013
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 6/05.02.2014 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 95/2013 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de ANRE, publicat in M.O. nr. 96/07.02.2014.
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 7/05.02.2014 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANRE nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica, publicat in M.O. nr. 96/07.02.2014
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 8/12.02.2014 privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 119/18.02.2014
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 28 din 9 aprilie 2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contribuie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a Contractului-cadru dintre producatorul de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si adminsitratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii, publicat in M.O. nr. 278/16.04.2014
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 33/28.05.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva , publicat in M.O. nr. 408/02.06.2014
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 35/12.06.2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta, publicat in M.O. nr. 442/17.06.2014 – abroga Ordinele ANRE nr. 47/2013 si nr. 113/2013, intra in vigoare la 01.07.2014