Documente

In conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali – Ordinul ANRE nr. 235/2019, punem la dispozitia clientilor nostri urmatoarele documente, acte normative care reglementează domeniul energiei electrice, relevante pentru consumatori.

LEGISLATIE

Ordinul ANRE nr. 110/2023


Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-Distributie Banat S.A.
download

Ordinul ANRE nr. 111/2023


Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-Distributie Dobrogea S.A.
download

Ordinul ANRE nr. 112/2023


Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-Distributie Muntenia S.A.
download

Ordinul ANRE nr. 113/2023


Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Delgaz Grid S.A.
download

Ordinul ANRE nr. 114/2023


Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Distributie Energie Oltenia S.A.
download

Ordinul ANRE nr. 115/2023


Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Distributie Energie Electrica Romania S.A.
download

Ordinul ANRE nr. 116/2023


Ordin privind aprobarea tarifului serviciilor de sistem pentru operatorul de transport CNTEE-SA
download

Ordinul ANRE nr. 117/2023


Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui ANRE nr.123/2017 privind cogenerarea de inalta eficienta incepand cu 1 Ianuarie 2024
download

Ordinul ANRE nr. 109/2023


Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retele (T_G) si de extragere a energei din retele (T_L) si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de CNTEE Transelectrica S.A.
download

Ordinul ANRE nr. 107/2023


Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2024.
download

Directiva 2009/72/CE


Directiva europeana privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE.
download

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021


privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
Vezi

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022


pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
Vezi

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022


privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Vezi

Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali


Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019, intrat in vigoare la data de 7 ianuarie 2020
download

Codul comercial al pietei de energie electrica


Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/22.10.2004 publicat în M.O. nr. 989/27.10.2004.
download

Legea nr. 123/2012


Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 , publicată în M.O. nr. 485/16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.
download

Legea nr. 121/2014


Legea 121/2014 privind eficienta energetica.
download

Ordinul ANRE nr. 61/2016


Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice.
download

Ordinul ANRE nr. 214/2019


Ordin pentru modificarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice.
download

Ordinul ANRE nr. 18/27.04.2016


Ordin de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 3201.
download

Ordinul ANRE nr. 10/15.01.2020


Ordin de aprobare a Standardului de performanță pentru serviciul de Transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem.
download

Ordinul ANRE nr. 46/2021


Ordin privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de Distributie a energiei electrice
download

Ordinul ANRE nr. 64/2022


Ordin pentru modificarea si completarea Standardului de performanta pentru serviciul de Distributie a energiei electrice, aprobat prin ordinul presedinteleui ANRE in domeniul energiei nr.46/2021
download

Ordinul ANRE nr. 10/2016


Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite.
download

Ordinul ANRE nr. 204/2019


Ordin pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor pt investitii ale operatorului de transport (OT)si de sistem si ale operatorilor de distributie (OD) a energiei electrice
download

Ordinul ANRE nr. 6/2016


Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1452014.
download

Ordinul ANRE nr. 3/2016


Ordin de aprobare privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui CV neachizionat.
download

Ordinul ANRE nr. 18/2016


Ordin pentru modificarea art.2 din ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.3/2016 privind aprobarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat.
download

Ordinul ANRE nr. 180/22.12.2015


Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite.
download

Ordinul ANRE nr. 177/16.12.2015


Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici.
download

Ordinul ANRE nr. 96/2015


Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale.
sursa: anre.ro

Ordinul ANRE nr. 16/2015


Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plangerilor clienţilor finali.
sursa: anre.ro

Ordinul ANRE nr. 11/2014


Ordin – pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.
sursa: anre.ro

Ordinul ANRE nr. 235/2019


Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali.
download

Ordinul ANRE nr. 234/2019


Ordinul pentru aprobarea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrica.
download

INFORMARE CLIENTI

CONSUMATORI CASNICI

CONSUMATORI NONCASNICI

INFORMARE PRIVIND SCHEMA DE COMPENSARE - OUG 118/2021

INFORMARE PRIVIND PLAFONAREA CONFORM - OUG 27/2022

INDICATORI DE PERFORMANTA


RAPORT PRIVIND SOLUTIONAREA PLANGERILOR CLIENTILOR FINALI

Schimbarea furnizorului de energie electrica

Schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces gratuit, reglementat de legislaţia specifică (Legea 123/2012 şi Ordinul 105/2014).

Procedura, etapele și documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului sunt conform Cap. II Secţiunea a 2-a Etapele procesului

Articolele de la  7 la 11 din Anexa la Ordinul nr.105 din 22.10.2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice, publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 27 octombrie 2014, dupa cum urmeaza:

Cap. II

Secţiunea a 2-a

Articolul 7

(1) Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.

(2) Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.

(3) După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice.

(4) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual, dată care trebuie să coincidă cu cea a schimbării PRE sau a structurii PRE existente.

(5) Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.

(6) La aceeaşi dată cu transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) către furnizorul actual, clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât către OR la care este racordat locul de consum, cât şi noului furnizor.

(7) Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare

existent. Modelul de notificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Articolul 8

(1) În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, la solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.

(2) În vederea încheierii contractului de reţea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunică OR, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării prevăzute la art. 7 alin. (5), următoarele date/documente:

a)denumirea clientului final;

b)adresa locului/locurilor de consum;

c)codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris/înscrise pe factura de energie electrică;

d)data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;

e)perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat cu clientul final;

f)datele de identificare ale furnizorului nou;

g)denumirea PRE la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data prevăzută la lit. d);

h)datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de reţea.

(3) OR verifică şi validează corectitudinea datelor prevăzute la alin. (2), în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, şi transmite:

a)către clientul final şi noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, împreună cu informaţiile la zi privind măsurarea consumului de energie electrică, respectiv:

(i)            data şi intervalul de timp al citirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului, luat în considerare pentru determinarea consumului de energie electrică realizat în baza contractului cu furnizorul actual şi, respectiv, a consumului de energie electrică ce se va realiza în baza contractului cu furnizorul nou;

(ii)           modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului;

(iii)          seria şi tipul contorului existent, precum şi constanta generală a grupului de măsurare;

(iv)         data programată pentru înlocuirea contorului, în cazul în care este necesară această operaţiune;

(v)          profilul de consum, dacă este cazul;

b)către furnizorul actual notificarea pentru încetarea contractului de reţea, dacă este cazul, împreună cu următoarele informaţii:

(i)            denumirea clientului final, adresa locului/locurilor de consum;

(ii)           codul punctului/punctelor de măsurare;

(iii)          data şi ora citirii indexului contorului, conform lit. a) pct. (i);

(iv)         modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului.

(4) OR are obligaţia să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condiţiile legii, direct cu clientul final, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea datelor conform alin. (3), contractul de reţea pentru asigurarea serviciului de reţea la locul de consum. În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de reţea şi nu solicită preluarea acestuia de către noul furnizor, contractul de reţea existent rămâne în vigoare.

(5) Noul contract de reţea produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazul în care operatorul de reţea are încheiat contract de reţea cu noul furnizor pentru alte locuri de consum, se poate încheia un act adiţional la contractul de reţea existent, conform reglementărilor în vigoare.

Articolul 9

După încheierea contractului de reţea, în termen de două zile lucrătoare, PRE-ul noului furnizor solicită OTS înregistrarea locului de consum în PRE-ul respectiv, conform reglementărilor în vigoare. OTS are obligaţia de a efectua toate operaţiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.

Articolul 10

(1) Responsabilitatea stabilirii/validării indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine OR la care este racordat locul de consum.

(2) Pentru clienţii noncasnici mari este obligatoriu ca OR la care este racordat locul de consum să citească indecşii contorului. Citirea se va efectua de către OR în prezenţa clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului; neprezentarea uneia sau a mai multor părţi, la data şi ora fixate pentru citire, nu împiedică derularea procesului de schimbare a furnizorului.

(3) După efectuarea citirii, părţile prezente semnează procesul-verbal în care sunt consemnaţi indecşii citiţi. OR este obligat să pună la dispoziţia clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou câte un exemplar al procesului-verbal de citire.

(4) Dacă contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanţă a indecşilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei de schimbare a furnizorului.

(5) Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiate de clientul final respectiv.

Articolul 11

În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

Dreptul la informare

Conform Ordinului 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, clientul final are dreptul de a fi informat, in relatia cu furnizorul. Va rugam sa descarcati Anexa1 din ordinul 96/2015.

In conformitate cu Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi si obligatii:

Drepturile clientului final de energie electrica

(1) Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi:

a) sa aiba acces la retelele electrice de interes public si sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contracte atunci cand apar elemente noi oricand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

c) sa aiba acces pentru citire la grupurile de masurare pentru decontare;

d) sa solicite furnizorului sau operatorului de distributie sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele electrice;

e) sa primeasca despagubiri de la furnizor, operator de retea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, cand i se produc daune din vina acestora ori in cazul nerespectarii indicatorilor de calitate a energiei;

f) sa se asocieze voluntar in vederea reprezentarii intereselor clientilor, conform reglementarilor ANRE;

g) sa achizitioneze energia electrica pe baza de contract bilateral de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru in care este inregistrat furnizorul, cu conditia sa respecte normele aplicabile de comercializare si de echilibrare stabilite pe teritoriul Romaniei;

h) sa schimbe furnizorul, conform unei proceduri aprobate de ANRE;

i) sa incheie contracte cu mai multi furnizori de energie in acelasi timp, pentru un singur loc de consum, drept ce le revine exclusiv clientilor noncasnici de mari dimensiuni, a caror putere maxima aprobata prin avizul tehnic de racordare este stabilita prin reglementarile ANRE;

j) sa supuna solutionarii autoritatii competente divergentele rezultate din derularea contractelor incheiate in sectorul energiei electrice, in baza unor proceduri elaborate de autoritatea competenta;

k) sa beneficieze de serviciile unui mediator, in conditiile Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii extrajudiciare a litigiilor aparute pe piata de energie electrica;

l) sa denunte unilateral contractul de furnizare, in conditiile art. 58 alin. (3).

(2) Procedura prevazuta la alin. (1) lit. h) stabileste in principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului ce urmeaza a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor in procesul de schimbare, precum si operatorii economici care sunt obligati sa le furnizeze.

(3) Procedura prevazuta la alin. (1) lit. h) trebuie sa garanteze unui client care doreste sa schimbe furnizorul, cu respectarea conditiilor contractuale, ca aceasta schimbare se poate.

Obligatiile clientului final de energie electrica

(1) Clientul final de energie electrica raspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de retea din culpa sa.

(2) Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de catre clientul final poate atrage suportarea urmatoarelor consecinte, dupa caz:

a) penalizari;

b) sistarea temporara a furnizarii energiei electrice;

c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

(3) In cazul interventiilor asupra instalatiilor electrice de catre persoane neautorizate, operatorul de retea este indreptatit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica, in conformitate cu reglementarile specifice ale ANRE.

(4) In cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga energia electrica prin ocolirea echipamentelor de masurare, clientul final este obligat sa constituie o garantie financiara, conform prevederilor art. 58 alin. (5).

(5) Clientul final de energie electrica cu o putere aprobata prin avizul tehnic de racordare de cel putin 1.000 kVA este obligat sa prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.

(6) Clientii finali au obligatia platii contravalorii facturilor pentru energia electrica si pentru serviciile de care beneficiaza la termenele scadente prevazute in contractele incheiate intre parti.

(7) Pentru garantarea platilor facturilor la energia electrica, furnizorii de ultima instanta pot solicita clientilor constituirea de garantii financiare, numai in conditiile stabilite de reglementarile emise de autoritatea competenta.

Serviciul Clienti

Denumirea, adresa si programul de lucru ale compartimentului responsabil cu primirea si inregistrarea plangerilor: Transenergo COM SA, Serviciul de Relatii cu Clientii, luni-vineri (cu exceptia sarbatorilor legale, a zilelor libere si a celor nelucratoare), orele 9-17;

Numerele de telefon/fax, adrese de email dedicate primirii plangerilor: tel/fax 021.403.42.11, email consumatorieel@transenergo.ro;

Programul audientelor: Dl. Marius Petrescu-Director Comercial, The Grand Offices, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, Romania, in fiecare zi de luni lucratoare, intre orele 11-12;

Dreptul clientului final de a apela la ANRE; datele de contact ale ANRE sunt: Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA, Tel: 021-327.81.74 ; 021-327.81.00 ; Fax: 021-312.43.65.; email: anre@anre.ro;

Programeaza o audienta